MR

De Medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan waarin de belangen van ouders en school worden vertegenwoordigd. Het is haar taak ervoor te zorgen dat in de school iedereen zijn belangen naar voren kan brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en desnoods verdedigen.

De Medezeggenschapsraad van TROTZ! bestaat uit twee geledingen:

  • De oudergeleding. Deze bestaat uit twee gekozen ouders.
  • De personeelsgeleding. Deze bestaat eveneens uit twee leden die gekozen worden uit en door het personeel van de school. Namens het team zitten Marloes Aman en Ellen Vrielink in de MR. Elk lid is in principe voor drie jaar gekozen, waarna opnieuw verkiezingen plaatsvinden.

De directeur neemt als adviserend lid deel aan de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. De vergaderdata worden bekendgemaakt via de kalender op de website en de Nieuwsbrief.

Zowel het Medezeggenschapsreglement als de notulen liggen op school ter inzage.
Jaarverslag MR schooljaar 2022-2023.doc